Tag Archives: siromaštvo

Kuda ide savremena porodica

Rezime

Ovaj tekst analizira krizu savremene porodice. Patrijarhalna porodica se nalazi u stanju duboke krize i promene položaja, uloge i značaja u savremenom društvu. Savremena porodica je optrećena mnoštvom problema: siromaštvo, nasilje unutar poropdice, traganje za putevima slobode i samostalnosti njenih članova, gubljenje identiteta i uloge osnovne ćelije i nukleusa društvene strukture. Poseban problem predstavljaju grupe i zajednice koje se javljaju sa namerom da postanu alternativa klasičnoj porodici ( homoseksualni brakovi, kohabitacija, brakovi bez dece, samohrane majke, očevi sa decom bez supruga). Globalizacija savremenog društva nameće uslove za transformaciju (globalizaciju) savremene porodice i izmenu njene klasične strukture, uloge i značaja.