Tag Archives: male partije

MALE PARTIJE I DRUŠTVENI INTERESI

Apstrakt

Male partije su specifična forma političkog organizovanja i učešća u višepartijskom sistemu  savremenih društava. Za teoretičare i analitičare političkih partija i partijskih sistema, posebno je interesantno praćenje nastanka, razvoja i delovanja malih političkih partija u postsocijalističkim društvima ili društvima u periodu tranzicije od socijalizma ka tržišnoj privredi i demokratiji. U ovom radu se traga za odgovorom kako i zašto nastaju male partije, odnosno koga one predstavljaju, koji socijalni slojevi su njihov oslonac, imaju li one svoje socijalno uporište i čije interese zastupaju (politički artikulišu). Većinu svojih izbornih i parlamentarnih aktivnosti male partije vezuju za koalicije sa drugim partijama. Odnosi u koalicijama i delovanje koalicija, predstavljaju posebno interesantan predmet istraživanja. Ovde će biti reči o primerima delovanja malih partija u BiH, posebno kroz prizmu parlamentarnih izbora oktobra 2006. godine.