Tag Archives: inicijativa

Preduzetništvo i kulturne vrednosti

Rezime

U ovom radu autor istražuje uticaj kulture, kulturnih tokova i kulturnih vrednosti na ekonomski razvoj, preduzetničku inicijativu i društveni progres. U prethodnoj deceniji pojavilo se dosta radova koji nastoje da pokažu veliki značaj i uticaj kulture i tradicije na ekonomiju i privredni razvoj. Veliki raskorak u ekonomskom razvoju između pojedih država i regiona u svetu, pokrenuo je pitanje da li je kultura ta prepreka bržem razvoju. Pokazuje se da neke kulture i sistemi vrednosti daju podršku i pospešuju ekonomski razvoj kroz preduzetništvo, inovacije, kreacije, konkurenciju i inicijativu. Na drugoj strani, postoje kulture koje svojim tradicionalnim vrednostima i stavovima sprečavaju inovacije, kreativnost i slobodu stvaralaštva, što negativno utiče na privredni rast i ekonomski razvoj. Jedne kulture stvaraju povoljnu preduzetničku klimu, a druge ne.