Tag Archives: etnokratija

Građansko društvo u kandžama etnokratije

Uvod

Tradicija obuhvata sve oblike čovekovog stvaralaštva i aktivnosti i sva područja na kojima se to stvaralaštvo i te aktivnosti ispoljavaju. Tako danas možemo govoriti o tradiciji u ekonomiji, radu, obrazovanju, nauci, umetnosti, međuljudskim odnosima, politici, ideologiji i slično. Drugačije rečeno, tradicija kao kulturni “kod” utiče na sve oblike i sva područja čovekovog delovanja i ostavlja tragove u njima. U kolokvijalnom smislu tradicijom se smatra nešto što je opterećeno navikama, stavovima i mišljenjima iz prošlosti, nešto što egzistira uporedo sa modernim i savremenim, nešto što se uporno i tvrdokorno suprostavlja inovacijama i promenama, posebno u načinu života i ophođenja sa drugima. Dakle, tradicija može da služi kao orjentacija i pomoć u delovanju pojedinca, grupe ili zajednice, ali može da bude i odlučujuća smetnja i opterećenje kod odluke da se prihvati nešto novo i da se hrabrije krene u reforme i promene u društvu. U ovom radu nastojim da iznesem neke stavove o uticaju tradidicije (njenih negativnih i tamnih strana) na savremenu političku kulturu i građansko društvo, imajući u vidu zbivanja u bivšoj Jugoslaviji u prethodnoj deceniji.