Category Archives: Naučni i stručni tekstovi

Građansko društvo u kandžama etnokratije

Uvod

Tradicija obuhvata sve oblike čovekovog stvaralaštva i aktivnosti i sva područja na kojima se to stvaralaštvo i te aktivnosti ispoljavaju. Tako danas možemo govoriti o tradiciji u ekonomiji, radu, obrazovanju, nauci, umetnosti, međuljudskim odnosima, politici, ideologiji i slično. Drugačije rečeno, tradicija kao kulturni “kod” utiče na sve oblike i sva područja čovekovog delovanja i ostavlja tragove u njima. U kolokvijalnom smislu tradicijom se smatra nešto što je opterećeno navikama, stavovima i mišljenjima iz prošlosti, nešto što egzistira uporedo sa modernim i savremenim, nešto što se uporno i tvrdokorno suprostavlja inovacijama i promenama, posebno u načinu života i ophođenja sa drugima. Dakle, tradicija može da služi kao orjentacija i pomoć u delovanju pojedinca, grupe ili zajednice, ali može da bude i odlučujuća smetnja i opterećenje kod odluke da se prihvati nešto novo i da se hrabrije krene u reforme i promene u društvu. U ovom radu nastojim da iznesem neke stavove o uticaju tradidicije (njenih negativnih i tamnih strana) na savremenu političku kulturu i građansko društvo, imajući u vidu zbivanja u bivšoj Jugoslaviji u prethodnoj deceniji.

MALE PARTIJE I DRUŠTVENI INTERESI

Apstrakt

Male partije su specifična forma političkog organizovanja i učešća u višepartijskom sistemu  savremenih društava. Za teoretičare i analitičare političkih partija i partijskih sistema, posebno je interesantno praćenje nastanka, razvoja i delovanja malih političkih partija u postsocijalističkim društvima ili društvima u periodu tranzicije od socijalizma ka tržišnoj privredi i demokratiji. U ovom radu se traga za odgovorom kako i zašto nastaju male partije, odnosno koga one predstavljaju, koji socijalni slojevi su njihov oslonac, imaju li one svoje socijalno uporište i čije interese zastupaju (politički artikulišu). Većinu svojih izbornih i parlamentarnih aktivnosti male partije vezuju za koalicije sa drugim partijama. Odnosi u koalicijama i delovanje koalicija, predstavljaju posebno interesantan predmet istraživanja. Ovde će biti reči o primerima delovanja malih partija u BiH, posebno kroz prizmu parlamentarnih izbora oktobra 2006. godine.